ALGEMENE VOORWAARDEN

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes terzake van de door PAsCall verleende diensten, dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. De overeenkomst eindigt door de doorschakeling te verbreken.

3. Betaling van PAsCall vindt plaats per maand achteraf. Betaling van de eventuele extra gesprekskosten en andere bijkomende kosten vindt plaats per maand achteraf. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 45 Euro. Bij niet tijdige betaling is PAsCall voorts gerechtigd tenminste 12 Euro administratiekosten in rekening te brengen.

5. PAsCall behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct te staken wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan of zich andere conflictsituaties voordoen.

6. PAsCall verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie. PAsCall zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PAsCall het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

PAsCall is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. PAsCall zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

7. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterlijke macht in regio Haarlem. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8. Aanbiedingen en offertes van PAsCall zijn altijd vrijblijvend en exclusief BTW.  PAsCall kan een offerte herroepen ook tien volle werkdagen na ontvangst van zowel de zogeheten Overeenkomst als het zogeheten Inschrijfformulier.

9. Aanbiedingen en offertes van PAsCall zijn altijd vrijblijvend en exclusief BTW. PAsCall kan een offerte herroepen binnen  tien volle werkdagen na ontvangst van zowel de zogeheten Overeenkomst als de zogeheten Inschrijfformulier

10. PAsCall zal zich bij het verrichten van haar omschreven diensten inspannen zoveel mogelijk in acht te nemen de gegevens en/of instructies weergegeven op het Inschrijfformulier. PAsCall is echter niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van deze gegevens en/of instructies of voor het daarbij maken van fouten, behalve indien daarbij sprake is van opzet van PAsCall. PAsCall zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, uit welke hoofde ook, als gevolg van verminking en/of vermissing van en/of (andere) fouten en/of vertragingen bij (het doorgeven van) berichten. De klant vrijwaart PAsCall voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van PAsCall jegens derden terzake.

11. Tekortkoming door PAsCall in de nakoming van een verbintenis krachtens de overeenkomst is niet aan PAsCall toerekenbaar, indien die het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van PAsCall gelegen omstandigheid als hoedanig in ieder geval geldt het uitvallen van diensten van de Telefoon, Elektriciteit en Internet (E-mail) provider.

12. Onverminderd het in artikel 9 en artikel10 bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van PAsCall jegens de klant voor schade geleden door de klant en/of door de eventueel betrokken derde(n) zich tot maximaal 2300,- Euro per aansprakelijkheid -scheppend en/of schadeveroorzakend complex van feiten of -indien van toepassing- tot de door de assuradeur van PAsCall in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Schade die niet binnen drie dagen na ontdekking aan PAsCall is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.

13. Alle schriftelijke en telefonische mededelingen van PAsCall, gedaan aan het laatst opgegeven adres c.q. het laatst daarvoor opgegeven telefoonnummer van de klant, worden geacht de abonnee te hebben bereikt.

14. Het Nederlandse recht is van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in de vestigingsplaats van PAsCall behalve indien de Kantonrechter bevoegd is.